Cây Tai chuột, hay còn gọi là Song Ly nhọn, Mộc Tiền nhọn, dây hạt bí, qua tử kim, cây có danh pháp khoa học hai phần : Dischidia acuminata, là một loài thực vật thuộc họ La bố ma (Apocynaceae). Cây có tác dụng làm cây cảnh treo và ngoài ra còn có tác dụng trong y học.
Cây Tai Chuột là một loại cây leo nhỏ, phụ sinh, bám trên các cành cây to hoặc trên đá vôi. Lá mọc đối, trông giống như hai hạt bí hay hai tai chuột, màu lục nhạt, trông như hơi mốc, dài 1–2 cm, rộng 8–10 mm. Hoa nhỏ màu trắng, mọc ở nách lá. Quả gồm hai quả đại thẳng. Hạt có lông.

Cây tai chuột trong y học ( làm thuốc ) :

Bộ phận làm thuốc là toàn cây tươi hay phơi khô. Thường dùng tươi hái về sao vàng sắc uống.

Viêm đường tiết niệu: tai chuột 30g, lá bạc thau 30g, râu ngô 30g. Nấu sắc uống.

Phù thũng: tai chuột 30g, bông mã đề 40g, lá xa kê 40g. Nấu sắc uống.

Giảm ho, long đờm: tai chuột 30g, lá táo chua 40g. Nấu uống.

Viêm tấy, áp xe, chín mé: dùng tai chuột giã đắp nơi đau.

( BlogCayCanh.vn )

Bình luận

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. ขนมไทย
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:28:05
Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. สตรีมมิ่ง
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:26:57
i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this...We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home. ท่องเที่ยวไทย
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:25:36
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. ขั้นตอนการลงสกินแคร์
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:24:30
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:23:21
I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here! สัตว์น้ำจืด
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:22:09
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks ใบมะขามอ่อน
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:20:49
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog..This is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! คอร์กี้
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:19:34
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.ThanksI’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. สายพันธุ์แมว
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:18:25
We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! หนุ่มเมืองไพร
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:17:12
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..This is just the information I am finding everywhere.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome!You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this... ซีรี่ย์เกาหลีสนุกๆ
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:15:25
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.ThanksI’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:13:58
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! ข้าวผัด
seo - Thứ 7, ngày 16/09/2023 16:10:22
situs bokep baru bokep indonesia 2023 bokep indonesia 2023
bokep indonesia - Thứ 6, ngày 28/04/2023 05:52:40
Joker slots for us to choose from up to 300 games. ทดลองเล่นสล็อตjoker with unique playing styles. ทดลองเล่นสล็อตpg. There are playing styles that attract players that make our game camp unique, such as bonus features that make players excited by playing slots to the next level of playing fome123 slots.
pgslot - Thứ 4, ngày 16/11/2022 06:47:31
ทดลองเล่นสล็อต joker the more you play, the more fun and ทดลองเล่นสล็อต pg All the fun is here in one place fome123.
pgslot - Thứ 4, ngày 16/11/2022 02:32:24
เหยดโด้ว PG SLOT
Slotpg - Thứ 6, ngày 15/04/2022 15:36:09
*
*
*Kích chuột vào hình bên cạnh để lấy mã kiểm tra ( Kích chuột vào hình để lấy mã kiểm tra )

Bình luận trên facebook

Xem thêm

Cây Nho

Cây Nho là cây dây leo thân gỗ thuộc họ Nho ( Vitaceae ), họ Nho có nhiều giống nho khác nhau, với ...

Cây móng cọp

Móng cọp xanh (vì hoa giống hình móng cọp), tên tiếng Pháp: Jade Vine, danh pháp khoa học: ...

Vẩy rồng

Cây vẩy rồng có khả năng chống chịu nhiệt và hạn hán. Nên trồng loại cây này trên đất hoặc giá thể ...

Lạc tiên

Lạc tiên, còn gọi là cây lạc, người dân Nam Bộ gọi là cây/dây nhãn lồng, dây chùm bao, (danh pháp ...

Sương sâm

Dây sương sâm còn gọi là Sương sâm trơn, dây xanh leo, dây xanh ba nhị, xanh tam (danh pháp khoa học ...

Cây Mây

Mây là tên gọi chung cho khoảng 600 loài cây, chủ yếu thuộc các chi Calamus (khoảng 400 loài) và ...

Hoa Hồng Leo (Hồng dây)

Hoa Hồng Leo còn gọi là hoa Hồng dây, là cây leo được trồng trang trí trong các sân vườn biệt thự ...

Mướp đắng - Khổ qua

Mướp đắng, hay còn gọi là Khổ Qua ( Khổ Qua là tên Hán Việt, được dùng thông dụng ở miền Nam Việt ...

Gấc

Gấc là loài cây thân thảo dây leo thuộc chi Mướp đắng, danh pháp khoa học hai phần là Momordica ...

Cây mộng mơ

Cây Mộng Mơ là cây dạng thân leo trồng trên các dàn leo của vườn, có thể kết hợp cùng với một số các ...
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
Hòn non bộ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 43 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 42 0 VNĐ
Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41

Hòn non bộ mini - mẫu tham khảo 41 0 VNĐ
Google Facebook
Xem: Hỏi đáp, đố vui, truyện cười - ngụ ngôn
scroll top